Een veilige omgeving

CJV Borne: Een veilige omgeving voor kinderen.

Preventief beleid ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag

Het CJV Borne voert een preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit betreft seksuele intimidatie, maar ook (het vermoeden van) pesten en (dreigen met) lichamelijk geweld.

Het is van belang dat de vrijwilligers op de hoogte zijn van de gedragscode binnen de vereniging. Eveneens is het noodzakelijk dat de vrijwilligers voldoen aan de voorwaarden van de verklaring omtrent gedrag VOG.

 

1.0 Gedragscode vrijwilligers

Het is lastig grenzen te stellen wat betreft contact tussen vrijwilligers en (minderjarige) leden. De aandachtsbehoefte en grenzen in contact verschillen per geval. Er kunnen dus geen exacte grenzen worden aangegeven die voor alle kinderen in alle situaties gelden. Wij willen wel duidelijk de grens stellen dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong) volwassen vrijwilligers en minderjarige leden absoluut ongewenst zijn.

1.1 Gedragsregels voor vrijwilligers

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de leden zich veilig en gerespecteerd voelen.
 2. De vrijwilliger zal het lid niet bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn/haar waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger zal voorkomen dat hij/zij zich alleen in een ruimte bevindt met leden, zonder in het gezelschap te zijn van een andere vrijwilliger. Dit als het vier-ogen-principe.
 4. De vrijwilliger zal elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige voorkomen. Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn absoluut niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger zal tijdens kampen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of slaapzaal.
 7. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. En de vrijwilliger zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is diegene verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenscontactpersoon.
 9. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in het kader van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwenscontactpersoon.
 10. Er zullen geen foto’s op website, sociale media en in kampfilm worden gebruikt die als aanstootgevend of gênant voor de leden kunnen worden ervaren.

 

2.0 Vertrouwenspersoon

Het CJV Borne heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, deze persoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot (seksuele) intimidatie, of over een concreet incident zoals (dreigen met) lichamelijk geweld en (vermoeden van) pesten en een gesprek wil met de vereniging.

Vertrouwenscontactpersoon: Ton Koetse; tkborne@gmail.com

 

3.0 Protocol veilige omgeving

3.1 Eerste opvang: Verhaal en emoties

Iedereen kan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot Seksuele intimidatie, pesten en lichamelijk geweld. De vertrouwenscontactpersoon is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen CJV Borne. De betrokkene moet allereerst in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen.

De vertrouwenscontactpersoon moet echter vooraf twee zaken duidelijk maken:

 1. Elk incident wordt geanonimiseerd met de voorzitter van het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen.
 2. de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien de voorzitter oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere leden in het geding is en / of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit (strafbare feiten zoals in het Burgerlijk Wetboek zijn vastgelegd).

3.2 Overleg van vervolgstappen: Doorverwijzen:

Naar aanleiding van wat de vertrouwenscontactpersoon wordt verteld, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de diverse vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zelf de keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen (Maatschappelijk werk, huisarts).

3.3 Opheffen vertrouwelijkheid

De vertrouwenscontactpersoon informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen die gedaan moeten worden. In alle gevallen zal geanonimiseerd overleg met de voorzitter volgen. Deze beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden gehandeld. Indien dit handelen vereist dat (een deel van) de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, zal betrokkene door de vertrouwenscontactpersoon hierover uitleg krijgen van diens toestemming worden gevraagd. Bij toestemming is de vertrouwelijkheid opgeheven. Het opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt echter ook zonder toestemming van de betrokkene, maar niet nadat:

 1. De vertrouwenscontactpersoon de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij deze stap moet nemen en om diens toestemming daarvoor is gevraagd;
 2. het is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid om voor het bestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen;
 3. naar het oordeel van het bestuur het niet-opheffen van de vertrouwelijkheid voor betrokkene en/of derden schade of gevaar zal opleveren en dit niet kan worden voorkomen door het opheffen van de vertrouwelijkheid.
Scroll naar boven